Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

ADET SK, s.r.o. IČO 4775649, Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica, email: eshop@adet.sk, 0917 715 586

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať ?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Osobné údaje vás, našich zákazníkov budeme spracúvať z nasledujúcich dôvodov:

 • Aby sme vám mohli dodať produkt, ktorý si objednáte telefonicky alebo prostredníctvom nášho ehopu a následne si plnili všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov.

Právny základ spracúvania je určený:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - poskytnutie osobných údajov je potrebné pre uzatvorenie zmluvy medzi vami (našim zákazníkom) a nami (predajcom),
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Aby sme pre vás mohli vytvoriť váš zákaznícky účet (registrácia v internetovom obchode).

Právny základ spracúvania je určený čl. 6 ods. 1 písm. a) - váš súhlas so spracúvaním.

 • Aby sme vás mohli informovať o novinkách a akciách, a to formou emailových správ.

Právny základ spracúvania je určený čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Komu vaše osobné údaje poskytneme?

Za účelom doručenia produktu poskytneme vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte a.s. Pre prevádzku našich webových stránok a elektronického obchodu využívame služby spoločnosti Shoptet s.r.o. Z dôvodu správneho vedenia účtovnej agendy spolupracujeme s externým spracovateľom účtovníctva.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby na výkon práv a povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvného vzťahu, a to počas 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme. Pri spracúvaní osobných údajov na základe vášho súhlasu - do jeho odvolania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Odvolať váš súhlas so spracúvaním, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to napríklad doručením vašej žiadosti:

 • osobne alebo písomne na adrese ADET SK, s.r.o. IČO 4775649, Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica alebo
 • elektronicky na e-mailovú adresu eshop@adet.sk.